تست فيلترهاي مبتني بر نانوالياف پليمري

 

جهت تجاري سازي و توليد انبوه نانوفيلترهاي هوا، شركت فناوران نانومقياس با همكاري يكي از بزرگترين شركتهاي توليد فيلتر ایران اقدام به توليد نمونه هاي اوليه فيلتر نموده است.

در گام نخست نمونه فيلترها توسط روشهاي ميكروسكوپي مورد بررسي قرار گرفت كه پس از بهينه سازي شرايط و تعيين شرايط بهينه فيلترهاي توليدي از لحاظ افت فشار و خواص فيزيكي-مكانيكي در آزمايشگاههاي داخل كشور تست شده و مورد تائيد قرار گرفت.

در مرحله دوم نمونه هاي توليدي پس از چندين مرحله بهينه سازي، توسط شركت مذكور جهت تست كارايي ارسال گرديد كه نتايج دريافتي حاكي از افزايش كارايي و دوام فيلترهاي مبتني بر نانوالياف در مقايسه با فيلترهاي معمولي مي باشد. با توجه به اين تست ها و مراحل نهايي ساخت دستگاه صنعتي توليد نانوالياف، مي توان اميدوار بود در آينده اي نزديك فيلترهايي نانويي جايگزين فيلترهاي كنوني در كشور گردد.

 

تصاوير ميكروسكوپ الكتروني نانوالياف پوشش داده شده روي فيلترهاي هوا

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact