لیست برخی مقالات منتشر شده که در مراحل آزمایشگاهی آنها از دستگاه های شرکت فناوران نانومقیاس استفاده شده است.

     
 

         Articles

 

 

 

 

 

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact