آغاز توليد انبوه دستگاه الكتروريس

Mass production of electrospinning units

با توجه به استقبال مراكز تحقيقاتي از دستگاه الكتروريس، اين شركت توليد انبوه دستگاه الكتروريس را آغاز نمود.

 

تاريخ 10 اسفند 1389

تاريخ 30 شهريور 1389

Industrial production of electrospinning units

تاريخ 15 تير 1389

electrospinning units

electrospinning units

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact