محصولات شرکت فناوران نانومقیاس

Fnm Products

Electrospinning Units

دستگاه های الكتروريسي / الكتروريسندگي

 

Industrial Nanofiber production line

Industrial Electrospinning Unit

دستگاه صنعتي الكتروريسي

خط تولید صنعتی نانوالیاف

Pilot-scale electrospinning unit

دستگاه نیمه صنعتی نانوالیاف

Cartridge electrospinning machine

(Cartridge Electroris)

دستگاه آزمايشگاهي الكتروريسی کارتریجي

(الكتروريس کارتریجی)

Lab-scale electrospinning unit (Electroris)

دستگاه آزمايشگاهي الكتروريسي

 (الكتروريس تک پمپ)

Side by side electrospinning machine

(Duos Electroris)

دستگاه آزمايشگاهي الكتروريسي

(الكتروريس دو پمپ)

Blown electrospinning machine

(Blown Electroris)

دستگاه آزمايشگاهي الكتروريسی دمشي

(الكتروريس دمشی)

Yarn electrospinning machine

(Yarn Electroris)

دستگاه آزمايشگاهي الكترو نخ ريسی

(الكتروريس نخ ریسی)

Dip electrospinning machine

دستگاه آزمايشگاهي الكتروريسي غوطه وری

Electrospinning Collectors

انواع کالکتور (جمع کننده) الکتروریسی

Electrospinning Accessories

ساير محصولات مرتبط با الكتروريسي

 

Coaxial Nozzle

انواع نازل های الکتروریسی

 

Respiratory face mask test machine

دستگاه تست ماسک تنفسی و فیلتر

 

Respiratory face mask test machine

دستگاه تست ماسک تنفسی و فیلتر

 

Electrophoresis

الكتروفورز مويين

 

Capillary electrophoresis

دستگاه الكتروفورز موئين

 

 

High Voltage Power Supply

منابع تامين اختلاف پتانسيل (های ولتاژ)

 

 

High Voltage power supply

OC Series

منبع تامين ولتاژ بالا (های ولتاژ)

 سري دارای نمایشگر ولتاژ و جریان خروجی

سري OC

High Voltage power supply

OV Series

منبع تامين ولتاژ بالا (های ولتاژ)

سري دارای نمایشگر ولتاژ خروجي

سري OV

High Voltage power supply

D-RC Series

منبع تامين ولتاژ بالا (های ولتاژ)

سري دیجیتال

سري D-RC

 

Syringe Pump

پمپ سرنگي

 

Syringe Pump (SP1000)

پمپ سرنگي / سرنگ پمپ

2 نازله

Syringe Pump (SP2000)

پمپ سرنگي / سرنگ پمپ

10 نازله

Syringe Pump (SP3000)

پمپ سرنگي / سرنگ پمپ

با سرنگ های حجم بالا

Syringe Pump (SP2200)

 

پمپ سرنگي / سرنگ پمپ

با دو سیستم کنترل مستقل

 

لیست محصولات :

 

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact