متغیرهای تجربی در الکتروفورز مویین

 

 

 

 

 

برای ایجاد یک شرایط مناسب برای جداسازی لازم است که یک سری از پارامترهای تجربی در الکتروفورز مویین تغییر داده شده و تاثیر هر یک مورد بررسی قرار گیرد.

 

مشخصات الکترولیت زمینه

الکترولیت زمینه (بافر) در الکتروفورز مویین نقشی مشابه با فاز متحرک در کروماتوگرافی مایع را دارا می�باشد. اولین نقش فاز متحرک در کروماتوگرافی مایع، انتقال آنالیت در طول ستون می�باشد که با تغییر نسبت فاز

متحرک به فاز ساکن می�توان گزینش�پذیری و زمان بازداری را تنظیم کرد. در الکتروفورز مویین این وظایف توسط الکترولیت زمینه انجام می�گیرد که به عنوان حلال و حامل عمل کرده و هم�چنین گزینش�پذیری جداسازی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می�دهد. هم�چنین وابسته به نوع الکتروفورز مویین به کارگرفته شده ممکن است، الکترولیت زمینه حاوی مواد افزودنی (مثلاً سورفکتانت�های مایسلی) باشد. بنابراین واضح است که انتخاب و آماده�سازی الکترولیت یکی از مهمترین عواملی است که برای رسیدن به یک جداسازی مناسب باید مدنظر قرار گیرد.

به طور کلی در انتخاب یک الکترولیت مناسب، سه عامل pH الکترولیت، نوع الکترولیت و غلظت آن باید درنظر گرفته شوند. تاثیر این متغیرها بر جداسازی گونه�ها در جدول مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه ممکن است در مورد یک جداسازی خاص و با توجه به نوع الکتروفورز مویین به کار گرفته شده، این عوامل منجر به ایجاد آثار پیچیده�تری گردند.

 

 تاثیر ویژگی�های الکترولیت زمینه بر جداسازی در الکتروفورز مویین.

 

اثر

ویژگی

 افزایش pH  منجر به آثار زیر می�گردد:

-  افزایش جریان الکترواسمزی

- کاهش زمان مهاجرت گونه�ها

گزینش�پذیری برای گونه�های دارای قابلیت یونیزه شدن را می�توان با تغییر pH الکترولیت کنترل نمود

حلالیت و پایداری آنالیت و گونه�هایی که به الکترولیت اضافه می�شوند نیز تحت تاثیر pH قرار می�گیرد

 

pH

 

 

الکترولیت حاوی عوامل کمپلکس�ساز در برخی موارد می�تواند مناسب باشد (مثلاً بافر بورات در آنالیز کربوهیدرات�ها)

هدایت بالای الکترولیت ممکن است منجر به ایجاد گرما و آثار نامطلوب بر جداسازی شود (مثلاً پهن شدن پیک�ها)

 

نوع الکترولیت

(ترکیب الکترولیت)

 

غلظت الکترولیت معمولا در محدوده�ی 5 تا 100 میلی مولار قرار دارد. افزایش غلظت (افزایش قدرت یونی) منجر به آثار زیر می�گردد:

- جریان الکتریکی بالاتر

- کاهش جریان الکترواسمزی و در نتیجه زمان�های مهاجرت طولانی�تر

- کاهش دنباله�دار شدن پیک�ها

 

غلظت

 

 

 

 

 
 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact