جداسازی کاتیون های معدنی از محلول استاندارد و پساب آبکاری توسط دستگاه الکتروفورز مویین ساخت شرکت فناوران نانومقیاس 

 

 

 

 

مقدمه

روش الکتروفورز موئین امکان شناسایی سریع کاتیون های معدنی (مس, روی, نیکل, کبالت, کادمیم, لیتیم, سدیم, پتاسیم و ...) در نمونه های مختلف از جمله مواد شوینده، پساب صنایع غذایی، حشره کش ها و علف کش ها، مواد نفتی، شاخ وبرگ گیاهان و درختان و مواد آلی فرار آلاینده های معدنی اصلی آب شامل اسیدیته ناشی از پساب صنایع آمونیاک, کودهای شیمیایی، فلزات سنگین و نمک را فراهم می نماید.

روش اندازه گیری

الکتروفورز یک روش جداسازی بر اساس اختلاف سرعت مهاجرت گونه�های باردار در یک محلول الکترولیت است که در طول آن یک میدان الکتریکی جریان مستقیم اعمال شده است. نمونه به درون لوله�ی کوچکی که بین دو مخزن الکترولیت قرار دارد و الکترودهای پلاتینی نیز در آن�ها فرو رفته، تزریق می�شود. سپس جداسازی از طریق تفاوت در سرعت مهاجرت گونه�ها به طرف یکی از دو الکترود  صورت می�گیرد. شناسایی و تعیین مقدار آنیون�های آنالیز شده به صورت مستقیم به صورت جذب UV انجام می شود.

 

محدوده ی  اندازه گیری

محدوده ی اندازه گیری کاتیون معدنی طبق جدول زیر تعیین شده است.

 

Anions Measurment ranges” mg/l Anions Measurment ranges” mg/l
Nichel 5-200 Chrome 2-250
Cobalt 5-200 Lead 2-250

 

تجهیزات و معرف ها

در  این آنالیز از سیستم الکتروفورز موئین ساخت شرکت فناوران نانومقیاس مدل Fnm CE1000  استفاده شده است. جمع آوری, پردازش و خروجی داده ها تحت سیستم عامل ویندوز XP/7/8 با بسته نرم افزاری Fnm CE1000 انجام شد. همچنین تمام معرف ها از گرید تجزیه ای یا بالاتر تهیه شد.

 

آنالیز نمونه استاندارد

بافر: محلول بورات M 1/0 و 10pH=  

کپیلاری: Leff/Ltot   cm75/90, m� 70 ID

 تزریق: s 3 *mbar90

ولتاژ: V12

دما: RT

طول موج:nm 210

نمونه: محلول استاندارد

1-نیکل  (mg/L 30)

2-کبالت (mg/L 30)

3-سرب (mg/L 30)

4-مس  (mg/L 30)

 

نمونه: آنالیز پساب آبکاری

بافر: محلول بورات M 1/0 و  M SDS 005/  ,10pH=

 کپیلاری: Leff/Ltot   cm 75/90, m� 70 ID  تزریق: s 3 *mbar90

ولتاژ: V12

دما: RT  

طول موج:nm 225

نمونه: پساب آبکاری (1:10)

1-کبالت (mg/L 30)

2-سرب (mg/L 30)

3-مس   (mg/L 30)

 

 

دریافت فایل

 

 

 
 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact