جداسازی آنیون های معدنی در محلول استاندارد توسط دستگاه الکتروفورز مویین ساخت شرکت فناوران نانومقیاس 

 

 

 

 

 

مقدمه

روش الکتروفورز موئین برای شناسایی و تعیین آنیون�های معدنی شامل (فلورابد, کلراید, نیترات, سولفات, تیوسیانات٬ کربنات٬ آرسینات کرومات و فسفات) در نمونه�های� مختلف مناسب می باشد.

روش اندازه گیری

الکتروفورز یک روش جداسازی بر اساس اختلاف سرعت مهاجرت گونه�های باردار در یک محلول الکترولیت است که در طول آن یک میدان الکتریکی جریان مستقیم اعمال شده است. نمونه به درون لوله�ی کوچکی که بین دو مخزن الکترولیت قرار دارد و الکترودهای پلاتینی نیز در آن�ها فرو رفته، تزریق می�شود. سپس جداسازی از طریق تفاوت در سرعت مهاجرت گونه�ها به طرف یکی از دو الکترود  صورت می�گیرد. شناسایی و تعیین مقدار آنیون�های آنالیز شده به صورت مستقیم به صورت جذب UV انجام می شود.


محدوده ی  اندازه گیری

محدوده ی اندازه گیری آنیون ها طبق جدول زیر تعیین شده است:

Anions Measurment ranges” mg/l Anions Measurment ranges” mg/l
Flouride 5-200 Nitrate 5-250
Chloride 5-200 Phosphate 5-250

 

تجهیزات و معرف ها

در  این آنالیز از سیستم الکتروفورز موئین ساخت شرکت فناوران نانومقیاس مدل Fnm CE1000  استفاده شده است. جمع آوری, پردازش و خروجی داده ها تحت سیستم عامل ویندوز XP/7/8 با بسته نرم افزاری Fnm CE1000 انجام شد. همچنین تمام معرف ها از گرید تجزیه ای یا بالاتر تهیه شد.

 

آنالیز نمونه استاندارد

 

بافر: محلول بورات M 1/0 و 10pH=

کپیلاری: Leff/Ltot   cm 75/90, m� 70 ID  

تزریق: s 3 *mbar90

ولتاژ: V12

دما: RT

طول موج:nm 210

نمونه: محلول استاندارد

1-کلراید   (mg/L 50)

2-فلوراید  (mg/L 50)

3-نیترات  (mg/L 50)

4-فسفات (mg/L 50)

 

 

دریافت فایل 

 

 

 
 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact