تحویل چهارمین دستگاه صنعتی الکتروریسی و یک دستگاه نیمه صنعتی الکتروریسی به شرکت بهران فیلتر

 

 

 

 

 

 

چهارمین دستگاه صنعتی الکتروریسی و یک دستگاه نیمه صنعتی الکتروریسی در آذر ماه سال 1395 تحویل شرکت بهران فیلتر گردید. با استقرار چهارمین دستگاه صنعتی ظرفیت پوشش دهی انواع بسترهای مورد استفاده در ساخت انواع نانوفیلترهای صنعتی و خودرویی در این شرکت به بیش از 3 میلیون متر مربع در سال رسیده است.

 

 

 

 


 

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact