تحویل دستگاه صنعتی الکتروریسی به شرکت صبا فیلتر

 

 

 

 

 

یک دستگاه صنعتی الکتروریسی در دیماه سال ۱۳۹۷ تحویل شرکت صبافیلتر گردید. این دستگاه جهت تولید انواع نانوفیلترهای خودرویی استفاده خواهد شد.


 

 

 

 

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact