جداسازی یون های معدنی از محلول استاندارد توسط دستگاه الکتروفورز مویین ساخت شرکت فناوران نانومقیاس 

 

 

 

 

 

مقدمه

روش الکتروفورز موئین امکان شناسایی سریع کاتیون های معدنی (مس, روی, نیکل, کبالت, کادمیم, لیتیم, سدیم, پتاسیم و ...) در نمونه های مختلف از جمله مواد شوینده، پساب صنایع غذایی، حشره کش ها و علف کش ها، مواد نفتی، شاخ وبرگ گیاهان و درختان و مواد آلی فرار آلاینده های معدنی اصلی آب شامل اسیدیته ناشی از پساب صنایع آمونیاک, کودهای شیمیایی، فلزات سنگین و نمک را فراهم می نماید.

روش اندازه گیری

الکتروفورز یک روش جداسازی بر اساس اختلاف سرعت مهاجرت گونههای باردار در یک محلول الکترولیت است که در طول آن یک میدان الکتریکی جریان مستقیم اعمال شده است. نمونه به درون لولهی کوچکی که بین دو مخزن الکترولیت قرار دارد و الکترودهای پلاتینی نیز در آنها فرو رفته، تزریق میشود. سپس جداسازی از طریق تفاوت در سرعت مهاجرت گونهها به طرف یکی از دو الکترود  صورت میگیرد. شناسایی و تعیین مقدار آنیونهای آنالیز شده به صورت مستقیم به صورت جذب UV انجام می شود.

محدوده ی  اندازه گیری

 محدوده ی اندازه گیری یونهای معدنی مطابق جدول زیر تعیین شده است:

 

Ions Measurment ranges” mg/l Ions Measurment ranges” mg/l
Nichel 5-200 Fluoride 5-200
Cobalt 5-200 Chloride 5-200
Chrome 5-200 Nitrate 5-200
Lead 5-200 Copper 5-200

 

تجهیزات و معرف ها

در  این آنالیز از سیستم الکتروفورز موئین ساخت شرکت فناوران نانومقیاس مدل Fnm CE1000  استفاده شده است. جمع آوری, پردازش و خروجی داده ها تحت سیستم عامل ویندوز XP/7/8 با بسته نرم افزاری Fnm CE1000 انجام شد. همچنین تمام معرف ها از گرید تجزیه ای یا بالاتر تهیه شد.

 

مثالی از آنالیز حقیقی

بافر: محلول بورات M 1/0 و M 005/  SDS 5/8pH=

کپیلاری: Leff/Ltot   cm 75/90, m 70 ID

تزریق: s 3 *mbar90

ولتاژ: V12

دما: RT

طول موج:nm 225

 

نمونه: محلول استاندارد

1-نیکل (mg/L 30)

2-کلراید(mg/L 20)

3-کرم   (mg/L 30)

4-مرب  (mg/L 30)

5- مس  (mg/L 30)

6- کبالت(mg/L 30)

7-نیترات (mg/L 30)

 

 

دریافت فایل

 

 

 
 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact