متغیرهای تجربی در الکتروفورز مویین

 

 

 

 

 

برای ایجاد یک شرایط مناسب برای جداسازی لازم است که یک سری از پارامترهای تجربی در الکتروفورز مویین تغییر داده شده و تاثیر هر یک مورد بررسی قرار گیرد.

 

مشخصات الکترولیت زمینه

الکترولیت زمینه (بافر) در الکتروفورز مویین نقشی مشابه با فاز متحرک در کروماتوگرافی مایع را دارا میباشد. اولین نقش فاز متحرک در کروماتوگرافی مایع، انتقال آنالیت در طول ستون میباشد که با تغییر نسبت فاز

متحرک به فاز ساکن میتوان گزینشپذیری و زمان بازداری را تنظیم کرد. در الکتروفورز مویین این وظایف توسط الکترولیت زمینه انجام میگیرد که به عنوان حلال و حامل عمل کرده و همچنین گزینشپذیری جداسازی را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین وابسته به نوع الکتروفورز مویین به کارگرفته شده ممکن است، الکترولیت زمینه حاوی مواد افزودنی (مثلاً سورفکتانتهای مایسلی) باشد. بنابراین واضح است که انتخاب و آمادهسازی الکترولیت یکی از مهمترین عواملی است که برای رسیدن به یک جداسازی مناسب باید مدنظر قرار گیرد.

به طور کلی در انتخاب یک الکترولیت مناسب، سه عامل pH الکترولیت، نوع الکترولیت و غلظت آن باید درنظر گرفته شوند. تاثیر این متغیرها بر جداسازی گونهها در جدول مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه ممکن است در مورد یک جداسازی خاص و با توجه به نوع الکتروفورز مویین به کار گرفته شده، این عوامل منجر به ایجاد آثار پیچیدهتری گردند.

 

 تاثیر ویژگیهای الکترولیت زمینه بر جداسازی در الکتروفورز مویین.

 

اثر

ویژگی

 افزایش pH  منجر به آثار زیر میگردد:

-  افزایش جریان الکترواسمزی

- کاهش زمان مهاجرت گونهها

گزینشپذیری برای گونههای دارای قابلیت یونیزه شدن را میتوان با تغییر pH الکترولیت کنترل نمود

حلالیت و پایداری آنالیت و گونههایی که به الکترولیت اضافه میشوند نیز تحت تاثیر pH قرار میگیرد

 

pH

 

 

الکترولیت حاوی عوامل کمپلکسساز در برخی موارد میتواند مناسب باشد (مثلاً بافر بورات در آنالیز کربوهیدراتها)

هدایت بالای الکترولیت ممکن است منجر به ایجاد گرما و آثار نامطلوب بر جداسازی شود (مثلاً پهن شدن پیکها)

 

نوع الکترولیت

(ترکیب الکترولیت)

 

غلظت الکترولیت معمولا در محدودهی 5 تا 100 میلی مولار قرار دارد. افزایش غلظت (افزایش قدرت یونی) منجر به آثار زیر میگردد:

- جریان الکتریکی بالاتر

- کاهش جریان الکترواسمزی و در نتیجه زمانهای مهاجرت طولانیتر

- کاهش دنبالهدار شدن پیکها

 

غلظت

 

 

 

 

 
 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact