جداسازی آنیون های معدنی در محلول استاندارد توسط دستگاه الکتروفورز مویین ساخت شرکت فناوران نانومقیاس 

 

 

 

 

 

مقدمه

روش الکتروفورز موئین برای شناسایی و تعیین آنیونهای معدنی شامل (فلورابد, کلراید, نیترات, سولفات, تیوسیانات٬ کربنات٬ آرسینات کرومات و فسفات) در نمونههای مختلف مناسب می باشد.

روش اندازه گیری

الکتروفورز یک روش جداسازی بر اساس اختلاف سرعت مهاجرت گونههای باردار در یک محلول الکترولیت است که در طول آن یک میدان الکتریکی جریان مستقیم اعمال شده است. نمونه به درون لولهی کوچکی که بین دو مخزن الکترولیت قرار دارد و الکترودهای پلاتینی نیز در آنها فرو رفته، تزریق میشود. سپس جداسازی از طریق تفاوت در سرعت مهاجرت گونهها به طرف یکی از دو الکترود  صورت میگیرد. شناسایی و تعیین مقدار آنیونهای آنالیز شده به صورت مستقیم به صورت جذب UV انجام می شود.


محدوده ی  اندازه گیری

محدوده ی اندازه گیری آنیون ها طبق جدول زیر تعیین شده است:

Anions Measurment ranges” mg/l Anions Measurment ranges” mg/l
Flouride 5-200 Nitrate 5-250
Chloride 5-200 Phosphate 5-250

 

تجهیزات و معرف ها

در  این آنالیز از سیستم الکتروفورز موئین ساخت شرکت فناوران نانومقیاس مدل Fnm CE1000  استفاده شده است. جمع آوری, پردازش و خروجی داده ها تحت سیستم عامل ویندوز XP/7/8 با بسته نرم افزاری Fnm CE1000 انجام شد. همچنین تمام معرف ها از گرید تجزیه ای یا بالاتر تهیه شد.

 

آنالیز نمونه استاندارد

 

بافر: محلول بورات M 1/0 و 10pH=

کپیلاری: Leff/Ltot   cm 75/90, m 70 ID  

تزریق: s 3 *mbar90

ولتاژ: V12

دما: RT

طول موج:nm 210

نمونه: محلول استاندارد

1-کلراید   (mg/L 50)

2-فلوراید  (mg/L 50)

3-نیترات  (mg/L 50)

4-فسفات (mg/L 50)

 

 

دریافت فایل 

 

 

 
 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact