مشتریان

 

 

لیست مشتریان دستگاه صنعتی الکتروریسی

 • شرکت بهران فیلتر

 • شرکت آزاد فیلتر

 • شرکت مدبران توسعه سلامت ایرانیان (متسا)

 • شرکت تولید ماسک در کشور کره جنوبی

 • شرکت تولید نانوالیاف در کشور چین

 

لیست مشتریان دستگاه نیمه صنعتی الکتروریسی

 • دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • دانشگاه گیلان

 • شرکت سرکان فیلتر

 • دانشگاه کرمانشاه

 • شرکت تولید فیلتر در کشور مالزی

 • شرکت تولید زخم پوش در کشور مالزی

 • شرکت تولید نانوالیاف در کشور چین

 

لیست برخی مشتریان دستگاه آزمایشگاهی الکتروریسی

 

الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی

 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
 

الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی

 • موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
 
 

الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی

 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 
 

الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 
  الکتروریس - غوطه وری
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
 

الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی

 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 
 

الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی

 • جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
  الکتروریس 2 پمپ
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
 
  الکتروریس 2 پمپ
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 
  الکتروریس 2 پمپ
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 
  الکتروریس 2 پمپ
 • جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
  الکتروریس 2 پمپ
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
 
  الکتروریس 2 پمپ
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه شهید چمران اهواز
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه سمنان
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه شیراز
 
  لکتروریس 2 پمپ
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 
  الکتروریس - غوطه وری
 • جهاد دانشگاهی واحد یزد
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • واحد دارويي دانشگاه آزاد
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه تبریز
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه تربیت مدرس
 
  الکتروریس - غوطه وری
 • پرديس بين الملل  - دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشکده فناوريهاي نوين پزشکي - دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشکده فناوري نوين - دانشگاه تبریز
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • پژوهشکده گياهان دارويي - دکتر شريعتي - دانشگاه شهید بهشتی
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه زنجان
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه يزد
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 •  دانشگاه شهرکرد
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • بيمارستان فارابي
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه جامع امام حسين
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه مازندران
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه محقق اردبيلي
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه صنعتي شريف
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته کرمان
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه تربيت مدرس
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه علوم پزشکي بقيه ا...
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • موسسه علوم وفناوری رنگ
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه شیراز
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • جهاددانشگاهی واحد یزد
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 
  الکتروریس - غوطه وری
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 
  الکتروریس - نازل دار- آزمایشگاهی
 • علوم تولید مثل یزد
 
  الکتروریس 2 پمپ
 • دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی
 

 

 

 

 
   
 

HOME | About us | Products | Projects | Gallery | Download | Contact